Seanca nr. 28 – 29.08.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 28-të e mbajti me datë 29.08.2023 me fillim prej ora 14:05

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 27-të седница e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 16.08.2023.
  2. Propozim-Vendim për heqjen e lejes për transmetim televiziv të SHTR TELEVIZIONI POLOG SHPKNJP Tetovë, nr.08-354 datë 30.06.2016.
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR RADIO Pro-FM nga Gostivari për shkelje të nenit 15 paragrafi 3 nga Ligji për media.
  1. Propozim për shpalljen e konkursit publik për krijimin e marëdhënieve të punës dhe relizimin e procedurës për punësim me kohë të pacaktuar, me propozim-vendim dhe propozim-konkurs publik.
  2. Propozim për dhënie miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik – shërbim: Hulumtim i kompetencave të fëmijëve për arsimim mediatik
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TV K&M KISS&MENADA SHPKNJP Tetovë për shkelje të nenit 14 nga Ligji për media.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TV K&M KISS&MENADA SHPKNJP Tetovë për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  5. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility