Седница бр. 29 од 14.06.2013

29-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 14.06.2013 година (петок), со почеток во 12,00 часот

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 23-та седница на Советот, одржана на 14.05.2013 година, за која имаше и едно продолжение одржано на 06.06.2013 година.

2. Усвојување на Записникот од 24-та седница на Советот, одржана на 17.05.2013 година.

3. Предлози на Советот за радиодифузија на Република Македонија за дополнување на Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги (Нацрт-верзија од 05.06.2013 год.)

4. Извештај за остварување на обврската за емитување европски аудиовизуелни дела за 2012 година.

5. Извештај од мониторингот на ЈП Македонска радио телевизија, Прв програмски сервис на Македонско радио, емитуван на 29 мај 2013 година.

6. Извештај од мониторингот на ЈП Македонска радио телевизија, Втор програмски сервис на Македонско радио, емитуван на 29 мај 2013 година.

7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ЈП Македонска радио телевизија, Трет програмски сервис на Македонско радио, емитуван на 29 мај 2013 година.

8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Радио Антена 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОO Скопје, емитуван на 16 мај 2013 година.

9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузното трговско друштво РОС Метрополис Радио Доо Скопје, емитуван на 16 мај 2013 година.

10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 16 мај 2013 година.

11. Информација за извршена промена на сопственичката структура на ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш.

12. Информација за плаќање по доставените пресметки на радиодифузерите на 29.05.2013 година.

13. Информација од учеството на oбуката за градење на капацитетите на Националното координативно тело за имплементација на ООН Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во Република Македонија, изработена од м-р Сашо Богдановски.

14. Разно.Accessibility

Accessibility