Седница бр.29 – 12.07.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 29-та седница ја закажува за 12.07.2018 година (четврток), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 28-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.07.2018 година.
  2. Предлог-правилник за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  3. Предлог-правилник за измена и дополнување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  4. Предлог за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Фиксна телефонија.
  6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Одржување на интегрираниот софтвер за правно, финансиско и економско работење.
  7. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Ситен потрошен информатички материјал.
  8. Предлог-одлука за набавка на услуга од мала вредност.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility