Седница бр.29 – 22.08.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 29-та седница ја закажува за 22.08.2017 година (вторник), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 28-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 11.08.2017 година.

2. Предлог-одлука за исплата на средства за ИПА 2011.

3. Предлог за давање одобрување за донесување Одлука за набавка на услуга – изработка, хостирање и одржување на веб страницаза медиумска писменост за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

4. Разно.Accessibility

Accessibility