Седница бр.29 – 27.07.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одржана 29-та седница ја одржа на 27.07.2020 година со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 28-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.07.2020 година.
  2. Извештај од изборното медиумско претставување за време на Предвремените парламентарни избори 2020 година.
  3. Предлози за поведување прершочни постапки за прекршувања на Изборниот законик.
  4. Предлог за изрекување мерка на трд ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став З од ЗААВМУ и Правилникот за заштита на малолетните лица.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка—услуга: Истражување – Анализа на родовите прашања и на начинот на прикажување на жените и мажите во програмите на радиодифузерите.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility