Седница бр. 29 – 29.07.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 29-та седница ја одржа на 29.07.2022 година (петок) со почеток во 14:15 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 28-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.07.2022 година.
  2. Предлог–одлука за одземање на дозвола за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје.
  3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување на дополнителниот модул на постојно апликативно решение „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility