Седница бр. 3 од 17.01.2013

3-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 17.01.2013 година (четврток), со почеток во 11,00 часот.
   
                                                      Д н е в е н   р е д

1.  Предлог-Безбедносна политика на Советот за радиодифузија во областа на информатичките технологии.

2. Анализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јули до 31 декември 2012 година.

3.  Извештај за исполнување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет во 2012 година.

4.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Македонско радио – Радио Скопје, емитуван на 11 декември 2012 година.

5.  Извештај од од мониторингот на програмскиот сервис Македонско радио-Радио Два, емитуван на  11 декември 2012 година.

6.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Македонско радио-Радио Скопје (трет канал), емитуван на 11 декември 2012 година.

7.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 11 декември 2012 година

8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД РАДИО АНТЕНА 5, Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје, емитуван на 11 декември 2012 година.

9.  Извештај од  мониторингот на програмскиот сервис на Радио трговско друштво Рос Метрополис ДОО Скопје емитуван на 11 декември 2012 година.

10. Барање бр.11-17 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.23 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Штип.

11. Барање бр.11-17 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.21 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Скопје.

12. Барање бр.11-17 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.20 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Свети Николе.

13. Барање бр.11-17 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.19 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Велес.

14. Барање бр.11-17 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.21 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Битола.

15. Барање бр.11-17 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.19 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Струмица.

16. Барање бр.11-17 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.16 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Кочани.

17. Барање бр.11-17 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.11 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Кавадарци.

18. Барање бр.11-06 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.35 на Mакедонски Телеком АД – Скопје.

19. Барање бр.11-438 од 25.12.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.34 на Mакедонски Телеком АД – Скопје.

20. Барање бр.11-420 од 17.12.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.3 на TРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип.

21. Разно
 Accessibility

Accessibility