Седница бр.3 – 15.01.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја одржa на 15.01.2024 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 2-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 11.01.2024 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 2-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 11.01.2024 година.
  3. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје.
  4. Предлог-одлука за доделување на финансиска помош – донација на Здружение на граѓани ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА – ИРЛ Скопје и Предлог – договор за донација.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – стока: ИКТ опрема.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility