Седница бр.3 – 25.01.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја закажува за 25.01.2018 година (четврток), со почеток во 11:30 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 2-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 24.01.2018 година.
  2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.
  3. Предлог за давање одобрување за дополнување на Годишен план за јавни набавки во 2018 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility