Седница бр.30 – 04.09.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 30-та седница ја закажува за 04.09.2017 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот…

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 29-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.08.2017 година.

2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

3. Разно.Accessibility

Accessibility