Седница бр. 30 – 05.08.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та седница ја одржа на 05.08.2022 година (петок) со почеток во 14:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 5-та јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.07.2022 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 29-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.07.2022 година.
 3. Предлог за донесување на одлука за Ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година.
 4. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип.
 5. Предлог за поведување прекршочна постапка против Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје за прекршување на член 143 од ЗАВМУ.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговското радиодифузно друштво ТВ-СТАР ДОО Штип за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговското радиодифузно друштво ТВ-СТАР ДОО Штип за прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ.
 1. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје.
 2. Предлог за овластување вработени во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за вршење стручен надзор над радиодифузерите.
 3. Предлог-годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година.
 4. Разнo

 Accessibility

Accessibility