Seanca nr. 30 – 05.8.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 30-të e mbajti me datë 05.08.2022 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 5-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 29.7.2022.
 2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 29-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 29. 7. 2022.
 3. Propozim për miratim-Vendim për Ribalans të Planit finansiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për 2022.
 4. Propozim për inicim të procedurës për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR televizion IRIS SHPK Shtip
 5. Propozim për ngritjen e procedurës për kundërvajtje ndaj Shoqërisë për tregti dhe shërbime TOTALL TV SHPK Shkup për shkelje të nenit 143 nga LSHMAAV
 6. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive TV-STAR SHPK Shtip për shkelje të nenit 64 paragrafi (1) nga LSHMAAV
 7. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive TV-STAR SHPK Shtip për shkelje të nenit 92 paragrafi(1) nga LSHMAAV
 8. Propozim-vendim për fshirjen nga regjistri i radiodifuzerëve të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive KAPITOLL FM SHPKNJP Shkup
 9. Propozim për autorizimin e punonjësve në Shërbimin Profesional të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për kryerjen e mbikëqyrjes profesionale të radiodifuzerëve.
 10. Propozim-plani vjetor për vlerësimin e rreziqeve nga korrupsioni të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për 2022
 11. Të ndryshme  .


Accessibility

Accessibility