Седница бр.30 – 16.07.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та седница ја закажува за 16.07.2018 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 29-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.07.2018 година.
  2. Предлог-одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво.
  3. Предлог-решение за запирање на постапката за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација по службена должност кај Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје.
  4. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Сертификација за ИСО (ISO) – (9001:2015).
  5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радиоемитување на државно ниво.
  6. Разно.

 Accessibility

Accessibility