Mbledhja nr.30 – 16.07.2018, drejtëpërdrejt në YouTube

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 30-të për më datë 16.07.2018 (e hënë), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i propozim-procesverbalit nga mbledhja e 29-të e Këshillit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 12.07.2018.
  2. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për ndarje të 1 (një) leje për radio joprofitabile për emetimin e shërbimit programor në nivel lokal.
  3. Propozim-aktvendim për ndërprerjen e procedurës për konstatimin e ekzistimit të koncentrimit të palejuar mediatik me detyrë zyrtare ndaj Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit ALFA TV SHPKNJP Shkup.
  4. Propozim-vendim për furrnizim publik: Certifikimi për ISO -(ISO) – (9001:2015).
  5. Propozm-vendim për furrnizim publik: Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për ndarjen e lejes për radioemetim në nivel shtetëror.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility