Седница бр.30 – 22.09.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та сњедница ја одржа на 22.09.2023 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 7-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.09.2023 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 29-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.09.2023 година.
  3. Предлог-Правилник за изменување на „Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување“.
  1. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ЏЕЗ ФМ од Скопје.
  2. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД РАДИО РЕД ФМ од Тетово.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ, Велес за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Водоинсталатерски и електричарски услуги.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга:  Одржување на хардвер на системот за мониторирање на радио и ТВ сервиси и надзор на ОЈЕКМ.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility