Седница бр.31 – 07.09.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 31-та седница ја закажува за 07.09.2016 година (среда), со почеток во 12:00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 31-та седница ја закажува за 07.09.2016 година (среда), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1.Усвојување на Предлог-записник од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.09.2016 година.

2. Предлог-одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување, на локално ниво.

3. Предлог-одлука со која се дозволува промена во сопственичката структура на ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево.

4. РазноAccessibility

Accessibility