Седница бр.31 – 08.10.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја закажува за 08.10.2015 година (четврток), со почеток во 12:00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја закажува за 08.10.2015 година (четврток), со почеток во 12:00 часот.

Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.09.2015 година.

2. Информација за спроведена анализа на предметот за отпис на долг на ДППУ “ЕРА КОМПАНИ” ДООЕЛ Скопје.

3. Предлог – Одлука за пристап на електронската база на прописи на “Службен весник на Република Македонија.

4. Предлог – Одлука за одобрување средства за пристап до Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија.

5. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Изработка на студија (преку спроведено истражување на мислењето на публиката).

6. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Горива за службените моторни возила на Агенцијата.

7. Разно.

 Accessibility

Accessibility