Седница бр. 31 – 12.08.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја одржа на 12.08.2022 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 6-та јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.08.2022 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.08.2022 година.
 1. Предлог-информација до надлежниот орган во врска со наводи на радиодифузер за повреда на неговите права.
 2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот МТЕЛ од Скопје за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
 3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ВИВА НЕТ од Берово за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
 4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Плус Форте од Тетово за прекршување на член 15 од Законот за медиуми
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ-СТАР ДОО Штип за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ.
 9. Предлог за дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка – стока: Пијалаци за потребите на Агенцијата.
 10. Предлог за дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка – стока: Канцелариски материјали.
 11. Разно.


Accessibility

Accessibility