Седница бр.31 – 20.07.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја закажува за 20.07.2018 година (петок), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од првото продолжение на 29-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 12.07.2018 година.
  2. Усвојување на предлог-записник од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.07.2018 година.
  3. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Сертификација за ИСО (ISO) – (9001:2015).
  4. Предлог – одлука со која се забранува промена во сопственичката структура на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе.
  5. Предлог – одлука за поведување постапка за утврдување недозволена медиумска концентрација кај ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп.
  6. Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility