Седница бр.32 – 09.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја одржа на 09.11.2021 година (вторник) со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на Предлог-записник од 31-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 03.11.2021 година.
  2. Предлог за усвојување „Водич на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за мониторинг на примената на стандардите за известување за случаи на родово засновано насилство во медиумите“.
  3. Предлог – упатство за примена на безбедносното правило за „чист екран“ и “чисто биро“ при обработка на лични податоци.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility