Седница бр.32 – 10.09.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја одржа на 10.09.2020 година со почеток во 14:00 часот.

ДНЕВЕН Р ЕД

 1. Усвојување на Предлог-записник од 31-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 19.08.2020 година.
 2. Информација во врска со претходно прекината постапка по доставено барање за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, со предлог-заклучок.
 3. Предлог за изрекување мерка на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Втор програмски сервис (МРТ2) за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 4. Предлог за изрекување мерка на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ,
 5. Предлог за изрекување мерка на Трговското друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 6. Предлог за изрекување мерка на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 7. Предлог за изрекување мерка на Трговското радиодифузно друштво ТВ К&М КИСС&МЕНАДА ДООЕЛ Тетово за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 8. Предлог за изрекување мерка на Трговско Радиодифузно Друштво КОМПАНИ 21 -М ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 9. Предлог за изрекување мерка на Трговско друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 10. Предлог за изрекување мерка на Трговското друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ.
 11. Предлог за изрекување мерка на Трговско Радиодифузно Друштво КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на Правилникот за заштита на малолетни лица.
 12. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво КЛАН МАЦЕДОНИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на Правилникот за заштита на малолетни лица.
 13. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 55 став 7 од ЗААВМУ.
 14. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка услуга: Водоинсталатерски и електричарски услуги.
 15. Предлог за давање одобрување за спроведување на постала за јавна набавка услуга: Адаптивно и превентивно одржување на постојниот софтвер за анализа на РА и ТВ програми НАВС.
 16. Разно


Accessibility

Accessibility