Седница бр.32 – 13.09.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 32-та седница ја закажува за 13.09.2016 година (вторник), со почеток во 14:00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 32-та седница ја закажува за 13.09.2016 година (вторник), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1.Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.09.2016 година.

2. Усвојување на Предлог-записник од 31-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.09.2016 година.

3. Информација во врска со наодите од „Студијата за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола, од аспект на исполнувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на потребите на публиката“.

4.   Разно.Accessibility

Accessibility