Седница бр. 32 – 17.08.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја одржа на 17.08.2022 година (среда) со почеток во 16:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 31-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.о8.2022 година.
  2. Предлог-решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility