Седница бр.32 – 26.07.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја закажува за 26.07.2018 година (четврток), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од првото продолжение на 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 20.07.2018 година.
  2. Усвојување на предлог-записник од 31-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.07.2018 година.
  3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за месечниот надоместок и другите трошоци на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  4. Предлог-одлука за набавка на услуга од мала вредност.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility