Седница бр.33 – 08.08.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 33-та седница ја закажува за 08.08.2018 година (среда), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.07.2018 година.
  2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за радио емитување на радиодифузер.
  3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на радиодифузер.
  4. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на Радио Дрини од Струга.
  5. Предлог-одлука за утврдување постоење на недозволена медиумска концентрација кај Супер Радио од Охрид.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility