Седница бр.33 – 23.09.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 33-та седница ја закажува за 23.09.2016 година (петок), со почеток во 14:30 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 33-та седница ја закажува за 23.09.2016 година (петок), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.09.2016 година.

2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

3. РазноAccessibility

Accessibility