Седница бр. 33 – 25.08.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 33-та седница ја одржа на 25.08.2022 година (четврток) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 7-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.08.2022 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.08.2022 година.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Ирис од Штип за прекршување на член 15 од Законот за медиуми.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
  6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ.
  7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  8. Предлог за поведување прекршочна постапка на Трговско радиодифузно друштво ТВ К&М КИСС&МЕНАДА ДООЕЛ Тетово за прекршување на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility