Седница бр.33 – 25.09.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 33-та седница ја одржа на 25.09.2020 година со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н РЕД

 1. Усвојување на Предлог-записник од 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.09.2020 година.
 2. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување на радиодифузер.
 3. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 4. Предлог за изрекување мерка на Трговско друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 5. Предлог за изрекување мерка на Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 6. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 7. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 8. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и Правилникот за заштита на малолетните лица.
 9. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на Радио Фама од Тетово.
 10. Предлог-одлука за одобрување средства за пристап до Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на РС Македонија.
 11. Разно


Accessibility

Accessibility