Седница бр. 34 од 04.06.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја закажува за 04.06.2014 година (среда), со почеток во 11 часот..


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја закажува за 04.06.2014 година (среда), со почеток во 11 часот.

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.05.2014 година.

2. Информација во врска со поведената претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна постапка над Трговско радиодифузно друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА” ДООЕЛ Скопје.

3. Информација во врска со Дописот (наш бр.09-2643/2 од 30.05.2014 година) од Адвокат Александра Гавриловска, полномошник на Друштвото за филмска продукција, уметност и издаваштво Шорткат ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.

4. Претходен Извештај од извршената ревизија на канцелариско и архивско работење.

5. Информација во врска со доставеното известување на ТРД – Oператор на кабелска мрежа КАБЕЛ – НЕТ ДОО Струмица.

6. Предлог – одлука за одобрување финансиски средства за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати.

7. Информација за потребaта од набавка на машина за уништување на хартија за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со Предлог – Одлука.

8. Барање бр.11-254 од 22.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 6 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар

9. Барање бр.11-254 од 22.05.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр. 2 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар.

10. Барање бр. 11-259 од 29.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 2 на Друштвото за производство, трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.

11. Барање бр. 11-260 од 30.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 7 на КДС Кабелнет ДОО Прилеп.

12. Барање бр. 11-260 од 30.05.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр. 3 на КДС Кабелнет ДОО Прилеп.

13. Разно.

 Accessibility

Accessibility