Седница бр.34 од 10.07.2013

image_pdfimage_print

Советот за радиодифузија на РМ ја закажува 34 -та седница за 10.07.2013 година (среда), со почеток во 11,00 часот. За седницата се предлага следниот:
 
                                                                  Д н е в е н   р е д
 
1. Усвојување на Записникот од 29-та седница на Советот одржана на 14.06.2013 година.

2. Усвојување на Записникот од 30-та седница на Советот одржана на 19.06.2013 година.

3. Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност по доставени пресметки на трговските радиодифузни друштва.
 
4. Информација во врска со добиени податоци од страна на Агенцијата за електронски комуникации, за некористење на радиофреквенцијата 102.2 MHz од страна на Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, со
предлог-заклучок.

5. Анализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2013 година.

6. Информација во врска со преземање активности за усогласување на работењето на Советот со одредбите од Законот за приватно обрзбедување.

7. Конечен извештај за извршената ревизија на следење на препораките дадени во Конечниот извештај за извршената ревизија врз менаџментот и структурата на контролите на ИПА групата назначена во Совет за радиодифузија, бр.01-5102/3 од 07.11.2012 година.

8. Барање бр.11-297 од 26.06.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.18 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово.  

9. Барање бр.11-300 од 26.06.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.18 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за  град Тетово.

10. Барање бр.11-299 од 26.06.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр. 19 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес.

11. Барање бр.11-298 од 26.06.2012 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.20 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје.

12. Барање бр.11-244 од 10.06.2013 година, за регистрација на дигитален  пакет програмски сервиси бр.15 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16  ДОО Ресен.

13. Барање бр.11-249 од 12.06.2013 година, за регистрација на дигитален  пакет програмски сервиси бр.16 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16  ДОО Ресен.  
 
14. Барање бр.11-243 од 10.06.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.18 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.

15. Барање бр.11-247 од 12.06.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.19 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.

16. Барање бр.11-301 од 27.06.3013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр 42 на Македонски Телеком АД Скопје.

17. Барање бр.11-289 од 18.06.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.2 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија.

18. Барање бр.11-307 од 02.07.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.3 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија.

19. Барање бр.11-249 од 12.06.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.5 на ТРД – оператор на кабелска мрежа KДС – ВТ ДООЕЛ Пробиштип.

20. Барање бр.11-285 од 17.06.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.18 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.
 
21. Барање бр.11-68 од 01.04.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.11 на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.

22. Извештај од службеното патување во Љубљана од 19 до 22 јуни 2013 година, подготвен од Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, Членот на Советот, Лазо Петрушевски и м-р Емилија Јаневска.

23. Разно.Accessibility

Accessibility