Седница бр. 34 од 24.08.2012

СРД ја одржа 34-та седница на 24.08.2012 (петок) со почеток во 12.30 часот, со следниот

 

Дневен ред

1. Изменување на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 година.    
2. Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во  2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01- 4100/1 од 27.07.2012 година.       
3. Договор за спроведување на групна јавна набавка  за изградба на административен објект.
4. Предлог-Одлука за репрезентација за јубилејот “15 години Совет за радиодифузија на РМ”.

 

Седницата е затворена за медиумите, од причина што станува збор за деловен однос на СРД.

 

ЗаписникAccessibility

Accessibility