Седница бр.34 – 05.10.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 34-та седница ја закажува за 05.10.2017 година (четврток), со почеток во 12:30 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.09.2017 година.

2. Предлог-решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

3. Разно.Accessibility

Accessibility