Седница бр. 34 – 06.09.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја одржа на 06.09.2022 година (вторник) со почеток во 12:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.08.2022 година.
  2. Предлог за усвојување на Извештајот за емитуваното платено политичко рекламирање во изборната кампања за Локалните избори 2022 – Избори за членови на Советот на Општина Тетово за остатокот од изборниот период.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Шутел од Скопје за прекршување на член 15 од Законот за медиуми.
  5. Предлог за распишување на јавен оглас за засновање на работен однос и спроведување на постапка за вработување на определено време, со предлог-одлука и предлог-јавен оглас.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility