Седница бр.34 – 06.11.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 34-та седница ја закажува за 06.11.2015 година (петок), со почеток во 12:00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 34-та седница ја закажува за 06.11.2015 година (петок), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-Записник од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.10.2015 година.

2. Предлог-Одлука за промена на сопственичка структура на ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ.

3. Предлог-Заклучок за одлагање на понатамошното постапување по донесените одлуки за утврдување повреда на забрана на членот 38 од ЗААВМУ од страна на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе и ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид.

4. Предлог-Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија.

5. Предлог-Одлука за отпис на долгот на ТРД оператор на кабелска мрежа „TО-МИ” ДООЕЛ Радовиш, од сметководствената евиденција на Агенцијата.

6. Предлог-Одлуката за распишување оглас за засновање работен однос на определено време за замена на привремено отсутен работник.

7. Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка: Набавка на уметнички слики, за потребите на Агенцијата.

8. Разно.

 Accessibility

Accessibility