Mbledhja nr. 34 – 06.11.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e saj të 34-të më datë 06.11.2015 (e premte),me fillim në ora 12:00


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e saj të 34-të më datë 06.11.2015 (e premte),me fillim në ora 12:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim – Procesverbalit nga mbledhja e 33-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 21.10.2015.

2. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR RADIO AKTUEL SHPKNJP Manastir.

3. Propozim-Konkluzion për prolongimin e veprimit të mëtejshëm ndaj vendimeve të miratuara për konstatimin e shkeljes së ndalesës së nenit 38 të LASHMAA nga ana e SHTR RADIO SVETI NIKOLE SHPK Sveti Nikollë dhe SHTR RADIO OHRID SHPK Ohër.

4. Propozim-udhëzim për ndryshimin dhe plotësimin e Doracakut për mënyrën e matjes së shikueshmërisë dhe dëgjueshmërisë së programeve, respektivisht shërbimeve programore të radiodifuzerëve në Republikën e Maqedonisë.

5. Propozim-Vendim për shlyerjen e borxhit të SHTR operatorit të rrjetit kabllor “TO-MI” SHPKNJP Radovish, nga evidenca e kontabilitetit të Agjencisë.

6. Propozim-Vendim për shpalljen e konkursit për marrëdhënie pune në kohë të caktuar për zëvendësimin e punëtorit që mungon përkohësisht.

7. Propozim-vendim për furnizim publik:Blerja e pikturave artistike, për nevojat e Agjencisë

8. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility