Седница бр.34 – 07.10.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 34-та седница ја закажува за 07.10.2016 година (петок), со почеток во 13:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 34-та седница ја закажува за 07.10.2016 година (петок), со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.09.2016 година.

2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување.

3. Предлог за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

4. Разно. 

 Accessibility

Accessibility