Седница бр.34 – 17.08.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја закажува за 17.08.2018 година (петок), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.08.2018 година.
  2. Предлог за донесување Упатство за медиумско претставување за време на референдум.
  3. Предлози за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на радиодифузери.
  4. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-стока: ИКТ опрема.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility