Седница бр.34 – 25.09.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја одржа на 25.09.2020 година со почеток во 14:30 часот.

ДНЕВ ЕН РЕД

  1. Усвојување на Предлог-записник од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.09.2020 година.
  2. Предлог за давање одобрување за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility