Седница бр.34 – 26.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја одржа на 26.11.2021 година (петок) со почеток во 14:10 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.11.2021 година.
  2. Предлог-одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија.
  3. Предлог-одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility