Седница бр.35 – 27.10.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 35-та седница ја закажува за 27.10.2017 година (петок), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 34-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.10.2017 година.

2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година.

3. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТВ 24 Вести од Штип.

4. Информација во врска со исполнувањето на минималните кадровски услови од страна на ТВ Орбис од Битола.

5. Информација во врска со поднесениот предлог за отворање на стечајна постапка врз должникот – Друштво за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје.

6. Предлог-oдлука за обновување на 2 (два) кориснички пристапи на електронската база на прописи на „Службен весник на Република Македонија”.

7. Разно.Accessibility

Accessibility