Седница бр. 35 – 16.09.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 35-та седница ја одржа на 16.09.2022 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 34-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.09.2022 година.
  2. Предлог-одлука за зголемување на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско Радиодифузно Друштво КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско Радиодифузно Друштво КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско Радиодифузно Друштво КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 53 став 2 од ЗААВМУ.
  6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво  ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка услуга: Водоинсталатерски и електричарски услуги.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility