Seanca nr. 35 – 16.9.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovzizuele seancën e 35-të e mbajti me datë 16.9.2022 me me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 34-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 6.9.2022 година.
  2. Propozim-vendim për rritjen e planit financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2022.
  3. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive                     КОMPANI 21-М SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 14 nga Ligji për media.
  4. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive                  КОМPANI 21-М SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi (3) nga LSHMAAV.
  5. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive                   КОМPANI 21-М SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 53 paragrafi (2) të LSHMAAV.
  6. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive                               ТV SHENJA SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 98 paragrafi (2 ) të LSHMAAV.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën furnizim publik-shërbim: Shërbime hidraulike dhe elektrike.
  8. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility