Седница бр.36 од 19.07.2013

Советот  за радиодифузија ја закажува 36-та седница за 19.07.2013 година (петок), со почеток во 11,00 часот. За седницата се предлага следниот:

 
                                                           Д н е в е н   р е д

 
1. Усвојување на Записникот од 33-та седница на Советот, одржана на 03.07.2013 година.
 
2. Усвојување на Записникот од 34-та седница на Советот, одржана на  10.07.2013 година.

3. Информација во врска со  Барањето на ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип (наш  бр.11-3137/1 од 15.07.2013 год.)

4. Информација во врска со Барањето на ТРД ТВ ЕРА ДОО Скопје (наш  бр.11-3142/1 од 15.07.2013 год.).

5. Предлог – Одлука за изменување на одлуката за потреба од јавна набавка  бр.02-2598/1 од 03.06.2013 година.

6. Информација во врска со плаќање на надоместокот за дозволата за  вршење радиодифузна дејност по иницирана постапка за одземање на дозволата.

7. Информација во врска со ексклузивните права – за емитување и реемитување на натпреварите од Светскиот шампионат Формула 1 на
територијата на Република Македонија.

8. Барање бр.11-313 од 05.07.2013г., за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.11, на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА бул. Партизански одреди бр.70/5 1000 Скопје.
 
9. Барање бр. 11-47 од 28.02.2012г., за регистрирање на пакет програмски  сервиси бр.5 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и ДОО- Гостивар, бул.Браќа Ѓиноски бр.217 Гостивар.

10. Барање бр.11-309 од 03.07.2013 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.9, на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид.

11. Барање бр.11-315 од 12.07.3013 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр44 , на Македонски Телеком АД Скопје.

12.Барање бр.11-320 од 12.07.2013 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр.45, на Друштво за телекомуникациски инженеринг,  софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за  град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп  ул. 3-та Македонска Бригада бб.

13.Барање бр.11-319 од 12.07.2013 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.20 на Друштво за телекомуникациски инженеринг,софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, ул. 3-та Македонска Бригада бб.
 
14.Барање бр.11-322 од 16.07.2013 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр.46, на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп  ул. 3-та Македонска Бригада бб.

15. Работни верзии – Пропишани процедури од Секторите на Советот, во врска со Заклучокот бр.02-2174/12 од 07.06.2013 година.

16. Извештај од работилница за граѓанска и кривична одговорност за нарушување на правото за заштита на личните податоци, одржана на 29 и 30 мај 2013 година.

17. Разно.

   Accessibility

Accessibility