Седница бр.36 – 07.10.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 36-та седница ја одржа на 07.10.2020 година со почеток во 15:30 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 35-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.10.2020 година.
  2. Предлог-одлука за одземање на дозвола за телевизиско емитување на радиодифузер.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility