Седница бр.36 – 13.12.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 36-та седница ја одржа на 13.12.2021 година (понеделник) со почеток во 12:10 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на Предлог-записник од 35-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.11.2021 година.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Радио Лав од Охрид за прекршување на член 15 став 3 од Законот за медиуми.
  3. Предлог–решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ .
  4. Предлог–решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија.
  5.  Предлог за дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка – услуга: Инетрнет конекција со хостирање на постојните интернет страници.
  6. Разно.

 Accessibility

Accessibility