Седница бр.36 – 28.10.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 36-та седница ја закажува за 28.10.2016 година (петок), со почеток во 12:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 36-та седница ја закажува за 28.10.2016 година (петок), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 35-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.10.2016 година.

2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

3. Предлог-oдлука за промена на сопственичката структура на РТД АРАЧИНА, с.Арачиново.

4. Предлог-одлука за исплата на средства за ИПА_ТАИБ 2009.

5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-стока: Горива за потребите на Агенцијата.

6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга: Одржување на противпожарна–спринклер инсталација и ПП апарати.

7. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-работа: Затворање на отворени делови од влез во гаража.

8. Разно.Accessibility

Accessibility