Седница бр.36 – 30.10.2017г.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 36-та седница ја закажува за 30.10.2017 година (понеделник), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 35-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.10.2017 година.
  2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility