Седница бр.37 од 26.07.2013

Советот за радиодифузија а закажува 37-та седница за 26.07.2013 година (петок), со почеток во 13,00 часот.За седницата се предлага следниот:

 

Д н е в е н   р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 33-та седница на Советот, одржана на 03.07.2013 година.

2. Завршен извештај на Советот за радиодифузија за проектот „Дигитална телевизија во Југоисточна Европа (SEE Digi.TV)“.

3. Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

4. Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2012 година.

5.Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции во поведените прекршочнипостапки против операторите на јавна комуникациска мрежа (за периодот од март2006 до јуни 2013 година).

6. РазноAccessibility

Accessibility