Седница бр.37 – 07.11.2017

       Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 37-та седница ја закажува за 07.11.2017 (вторник) во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.10.2017 година.
  2. Предлог за давање одобрение за склучување Спогодба за раскинување на Договор за вработување со анекси и донесување на Решение за престанок на важноста на Договорот за вработување со анекси, со предлог – спогодба и предлог – решение.
  1. Предлог-одлука за одобрување средства за пристап на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија.
  2. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Интернет конекција со хостирање на веб страница на Агенцијата.
  3. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Горива за потребите на Агенцијата.
  4. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Одржување на противпожарна – спринклер инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и ПП апарати.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility