Седница бр.37 – 16.11.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 37-та седница ја одржа на 16.11.2023 година (четврток) со почеток во 14:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.11.2023 година.
  2. Предлог за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Трет програмски сервис (МРТ3), за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Четврти програмски сервис (МРТ4), за прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузното трговско друштво СКАЈ РАДИО Теодор ДООЕЛ – Скопје, за прекршување на член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ.
  6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ од Скопје, за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  7. Предлог – одлука за исплата на надоместок за смрт на член на семејство.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility